Onlangs is de Stichting Vrienden van Campus Vitaal opgericht. Hieronder vindt u ons beleidsplan.

STICHTING VRIENDEN VAN CAMPUSVITAAL

Beleidsplan 2022 – 2025

             Best

                 November 2022

Introductie

Mensen met een dementie, chronische psychiatrische problemen of andere chronische ziektebeelden, worden vaak op hun beperkingen aangesproken en benaderd. Ze moeten noodgedwongen een beroep doen op ondersteuning en zorg van anderen, zowel mantelzorgers als professionele hulpverleners. Die toenemende afhankelijkheid van anderen èn het feit dat ze daarbij steeds worden benaderd als representant van een bepaald ziektebeeld, heeft invloed op de wijze waarop de betrokkenen zichzelf gaan zien. Dat doet iets met hun zelfwaardering en hun zelfvertrouwen en sociaal isolement ligt op de loer.

Begin 2018 werd de Stichting CampusVitaal opgericht. Die stichting richt zich op mensen, die zich om welke reden dan ook niet meer òf nog niet kunnen handhaven in een reguliere werkomgeving. Dat kunnen mensen zijn met een dementie of met (chronische) psychiatrische problemen. Maar ook mensen met een burnout of een verslavingsverleden, die in een hersteltraject zitten.

De Stichting CampusVitaal exploiteert een houtwerkplaats en een belevingstuin. Er worden op vraag van particulieren en maatschappelijke organisaties producten gemaakt, waarbij iedereen de eigen kwaliteiten (mogelijkheden en beperkingen) inzet en zo tegelijkertijd werkt aan de eigen doelen. De deelnemers worden gezien en benaderd als vrijwilligers en ook alle begeleiders zijn vrijwilliger. Daarmee wordt de gelijkwaardigheid tussen deelnemers en begeleiders geaccentueerd.

Alles is maatwerk: de noodzakelijke ondersteuning èn de producten voor de opdrachtgevers.

De activiteiten van de Stichting CampusVitaal worden gefinancierd vanuit een subsidie van de gemeente Best en door de verkoop van gemaakte producten en inkomsten uit onderaanneming voor zorgaanbieders.

De financiering van de “hardware” (fysieke infrastructuur en de noodzakelijke machines en gereedschappen) is minder vanzelfsprekend en is een permanent aandachtspunt.

Met name dat aspect heeft op 10 oktober 2022 geleid tot de oprichting van de Stichting Vrienden van CampusVitaal.

Doel van de Stichting Vrienden van CampusVitaal

Het doel van de Stichting Vrienden van CampusVitaal is het met financiële middelen ondersteunen van de Stichting CampusVitaal, met name voor de financiering van de noodzakelijke “hardware”: de realisering en instandhouding van een adequate werkomgeving, de aanschaf/onderhoud/vervanging van het machinepark en van andere noodzakelijke gereedschappen. Door het intensieve gebruik van machines en gereedschappen (door mensen, die meestal geen professionele opleiding daarvoor hebben genoten) en omdat te allen tijde een veilige werkomgeving gegarandeerd moet kunnen worden, is goed onderhoud en tijdige vervanging van machines en gereedschappen heel belangrijk.

Uiteindelijk draagt dit alles bij aan de realisering van de doelstelling van de Stichting CampusVitaal: bijdragen aan een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen van de deelnemers en het tegengaan van een sociaal isolement door samen producten te maken die maatschappelijke betekenis hebben.

De deelnemers zijn: thuiswonende mensen met een vorm van dementie, mensen met chronische psychiatrische problemen en mensen die in een hersteltraject zitten.

Activiteiten om de doelstelling te realiseren: het verwerven van inkomsten

Om een min of meer permanente geldstroom te genereren, worden donateurs geworven. Die doneren een vast bedrag per jaar. Als waardering en ook vanuit het oogpunt van “klantenbinding” ontvangen de donateurs een (bescheiden) pakket van faciliteiten terug (zoals: korting bij aankoop van producten, regelmatig een nieuwsbrief, uitnodiging voor bijeenkomsten).

Verder zijn activiteiten ook gericht op het verwerven van inkomsten uit eenmalige giften, collectes/acties.

Wervingsmethoden zijn o.a.:

 • actieve benadering van het persoonlijke netwerk van de deelnemers (familie, vrienden en kennissen)
 • actieve benadering van klanten/opdrachtgevers
 • het leggen van contacten met professionele netwerken, ondernemersverenigingen, e.d. in Best en omgeving
 • de organisatie van Open Dagen/markten, waar bezoekers kennis kunnen maken met het werk van CampusVitaal, producten kunnen kopen en zich kunnen melden als donateur van de Stichting Vrienden van CampusVitaal.
 • verzorgen van artikelen over activiteiten van CampusVitaal en de Stichting Vrienden van CampusVitaal in lokale bladen en via social media.
 • specifieke aandacht voor de Stichting Vrienden van CampusVitaal op de website
 • specifieke acties (eenmalig of periodiek)

Beheer en besteding van de financiële middelen

Kosten

De lasten van de Stichting Vrienden van CampusVitaal blijven beperkt tot de kosten voor een bankrekening en de materiële kosten, die gemaakt moeten worden voor bovenstaande activiteiten. Verder zijn er geen vaste lasten: geen huisvestingskosten en geen personele kosten (de bestuursleden zijn vrijwilliger).

Inkomsten

De inkomsten bestaan deels uit eenmalige giften, opbrengst uit collecten, eventuele legaten, e.d.

Maar de belangrijkste inkomstenbron zal naar verwachting de opbrengst uit donaties zijn. Onze donateurs zorgen voor een min of meer permanente financiële stroom door een vaste jaarlijkse financiële bijdrage. Voor € 75,-  per kalenderjaar kan men donateur (“vriend”) worden van de Stichting Vrienden van CampusVitaal.

Voor 2023 wordt een opbrengst van ca. € 1.500 verwacht (middels 20 donateurs). Het doel is om een groei in het aantal donateurs te realiseren tot 50 in 2025 (bijbehorende opbrengst: € 3.750).

Beheer

De Stichting Vrienden van CampusVitaal voert een adequate en transparante boekhouding. Kosten en inkomsten worden inzichtelijk geadministreerd. Het bestuur van de stichting is daarvoor verantwoordelijk. Statutair is geregeld, dat de Stichting CampusVitaal de begroting en de jaarrekening van de Stichting Vrienden van CampusVitaal ontvangt, waarmee een vorm van externe controle is ingebouwd. Bovendien zal via de website en in de nieuwsbrief voor onze donateurs ook naar externe betrokkenen verantwoording van de financiële gang van zaken worden afgelegd.

Besteding van de beschikbare middelen

Alle beschikbare middelen (inkomsten minus kosten) worden aangewend voor de ondersteuning van de Stichting CampusVitaal. Statutair is geregeld, dat bij opheffing van de Stichting Vrienden van CampusVitaal een batig saldo zal worden overgemaakt naar een andere ANBI-organisatie met een vergelijkbare doelstelling.

Tweemaal per jaar kan de Stichting CampusVitaal een verzoek doen voor financiële ondersteuning voor een omschreven doel. Het bestuur van de Stichting Vrienden van CampusVitaal neemt daarover een besluit. Bij calamiteiten kan tussentijds een verzoek om financiële ondersteuning worden ingediend.

Om te kunnen reageren op (acute) verzoeken kan de Stichting Vrienden van CampusVitaal een beperkte (nog nader vast te stellen) reserve aanhouden. Dit zal worden verantwoord in de jaarrekening.  De jaarrekening is beschikbaar voor donateurs en zal worden ook worden verantwoord op de website.

Enkele kerngegevens

 • De Stichting Vrienden van CampusVitaal is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 87867753. Het RSIN-nummer is 864431351
 • Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
 • Petra Bakker, voorzitter
 • Hans Hendriks, secretaris
 • Harry Vos, penningmeester

Het bestuur vergadert minimaal 2 maal per jaar

 • De stichting is ingeschreven in het UBO-register.
 • Adresgegevens:
 • postadres: Busselhei 30, 5685 GA  Best
 • mailadres: vrienden@campusvitaal.nl
 • Telefoon:
 • 06-20010364
 • Website:
 • www.campusvitaal.nl, pagina Vrienden van CampusVitaal