Introductie

Mensen met een dementie, chronische psychiatrische problemen of andere chronische ziektebeelden, worden vaak op hun beperkingen aangesproken en benaderd. Ze moeten noodgedwongen een beroep doen op ondersteuning en zorg van anderen, zowel mantelzorgers als professionele hulpverleners. Die toenemende afhankelijkheid van anderen èn het feit dat ze daarbij steeds worden benaderd als representant van een bepaald ziektebeeld, heeft invloed op de wijze waarop de betrokkenen zichzelf gaan zien. Dat doet iets met hun zelfwaardering en hun zelfvertrouwen; sociaal isolement ligt op de loer.

Begin 2018 werd de Stichting CampusVitaal opgericht. Die stichting richt zich op mensen, die zich om welke reden dan ook niet meer òf nog niet kunnen handhaven in een reguliere werkomgeving. Dat kunnen mensen zijn met een dementie of met (chronische) psychiatrische problemen. Maar ook mensen met een burnout of een verslavingsverleden, die in een hersteltraject zitten.

De Stichting CampusVitaal exploiteert een houtwerkplaats en een belevingstuin. Er worden op vraag van particulieren en maatschappelijke organisaties producten gemaakt, waarbij iedereen de eigen kwaliteiten (mogelijkheden en beperkingen) inzet en zo tegelijkertijd werkt aan de eigen doelen. De deelnemers worden gezien en benaderd als vrijwilligers en ook alle begeleiders zijn vrijwilliger. Daarmee wordt de gelijkwaardigheid tussen deelnemers en begeleiders geaccentueerd.

Alles is maatwerk: de noodzakelijke ondersteuning èn de producten voor de opdrachtgevers.

De activiteiten van de Stichting CampusVitaal worden gefinancierd vanuit een subsidie van de gemeente Best en door de verkoop van gemaakte producten en inkomsten uit onderaanneming voor zorgaanbieders.

Doel van de Stichting CampusVitaal

De Stichting CampusVitaal biedt een begeleide en aangepaste werkomgeving aan kwetsbare mensen, die (tijdelijk of blijvend) niet meer kunnen participeren in een reguliere werksetting.

Onze kernprincipes:

 • de vitaliteitsontwikkeling van de deelnemers staat centraal, met als belangrijkste aspecten: zinvolle activiteiten, sociale contacten, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid
 • er is steeds een aan de individuele deelnemer aangepast programma, in overeenstemming met de eigen talenten en ontwikkeling van elke deelnemer
 • er wordt een zo normaal mogelijke werkomgeving geboden; alles is er op gericht om zoveel mogelijk weg te blijven van de “zorgcultuur”
 • de gelijkwaardigheid tussen de deelnemers en de begeleiding staat steeds voorop. CampusVitaal functioneert als een werkcollectief, waarbinnen ieder zijn of haar eigen competenties inzet; de begeleiding werkt mee en besluiten worden gezamenlijk genomen.
 • de opzet is en blijft kleinschalig; per dag zijn er maximaal 6 deelnemers, zodat er altijd een mogelijkheid is voor een eigen (rustige) werkplek en de nodige (individuele) begeleiding ook gewaarborgd kan worden.
 • er is veel aandacht voor “teamvorming”: persoonlijk contact, samenwerken en elkaar helpen
 • de mogelijkheden voor het leggen van verbindingen met de sociale en landschappelijke omgeving worden actief gezocht en benut
 • op het niveau van de individuele deelnemers wordt actief de verbinding gezocht met centrale mantelzorgers en hulpverleners (casemanagers)

Activiteiten om de doelstelling te realiseren

De belangrijkste activiteiten zijn de werkzaamheden in de houtwerkplaats en in de belevingstuin. In de houtwerkplaats worden met ondersteuning van vrijwillige ondersteuners producten van populierenhout gemaakt (van de populieren uit de directe omgeving van Best). De afnemers van de producten zijn o.a. particulieren (uit het netwerk van de deelnemers en vrijwilligers), de gemeente Best, maatschappelijke organisaties (kindercentra, scholen, bibliotheek, e.d.). Het onderhoud in de belevingstuin levert vooral producten op voor eigen gebruik.

Naast de houtwerkplaats is er ook een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Daar wordt de dag gezamenlijk opgestart (koffie, werkbespreking), wordt er geluncht en wordt de dag ook weer gezamenlijk afgesloten. Tevens wordt de ruimte gebruikt voor kleine, meer creatieve activiteiten en voor het afwegen en verpakken van koffie.

Jaarlijks is er een barbecue voor alle betrokkenen bij CampusVitaal: deelnemers, vrijwilligers, bestuur.

CampusVitaal is gedurende 4 hele dagen in de week geopend (maandag t/m donderdag). Om de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht en ondersteuning op maat te kunnen garanderen is het aantal deelnemers per dag beperkt: 6 deelnemers per dag, met altijd 2 of 3 vrijwillige begeleiders.

Het aantal deelnemers zal met de huidige openstelling in de komende jaren ongeveer constant blijven (ca. 20).

De stichting CampusVitaal is een vrijwilligersorganisatie. Zowel de bestuursleden als de begeleiders van de deelnemers zijn vrijwilliger; zij ontvangen alleen een beperkte onkostenvergoeding. Alle vrijwillige begeleiders werken één of twee dagen  in de week (6,5 uur per dag).

Naast deze uitvoerende activiteiten met de deelnemers doen vrijwilligers ook het onderhoud/schoonmaak van de ruimten, de inkoop van materialen, het leggen en onderhouden van contacten met (potentiële) opdrachtgevers en de boekhouding

Nieuwe aanmeldingen van deelnemers komen in de meeste gevallen via het professionele netwerk van de kwartiermaker (medewerker van zorgorganisatie Archipel). Zij onderhoudt ook de contacten met mantelzorgers van de deelnemers en voor zover noodzakelijk ook met de professionele hulpverlening. Om zelf ook een goed beeld te hebben van de deelnemers en hun ontwikkeling en om goed te kunnen schakelen naar mantelzorgers en professionele hulpverleners onderhoudt de kwartiermaker zo nodig contact met de uitvoering. Dat draagt zeker bij aan het succes van CampusVitaal.

De inzet van de kwartiermaker is vastgelegd in een overeenkomst met Archipel.

Beheer en besteding van de financiële middelen

Kosten

De kosten van de stichting bedragen ongeveer € 85.000 per jaar [1] en hebben betrekking op de volgende uitgaven:

 • huur van het terrein met de verschillende werkruimten (ca. € 37.200)
 • kosten inzet Archipel/begeleiding (ca. € 13.500)
 • hout (ca. € 16.200)
 • overige materialen, w.o. kleine uitgaven voor gereedschap (ca. € 9.300)
 • huishoudelijke kosten (ca. € 2.400)
 • overige kosten, zoals BBQ, kerstpakketten, bankkosten, ICT, verzekeringen

(ca. € 5.500).

Inkomsten

Het uitgangspunt van de Stichting CampusVitaal is dat uitgaven en inkomsten met elkaar ongeveer in evenwicht zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het is echter wel van belang om enige weerstandsreserve op te bouwen om mogelijke tegenvallers op te kunnen vangen. Dit uitgangspunt is met de gemeente Best besproken.

Tegenover bovenstaande uitgaven staan inkomsten uit de volgende bronnen:

 • subsidie gemeente Best (ca. € 45.000)
 • inkomsten uit onderaanneming (ca. € 28.700)
 • verkopen (ca. € 12.000)

Financiële ontwikkeling

Over de afgelopen 4 jaar heeft de Stichting CampusVitaal een eigen vermogen opgebouwd van ongeveer € 12.500. Over 2022 is een positief resultaat geboekt van ca. € 550,- , waarmee het eigen vermogen uitkomt op € 13.000.

In de komende jaren wordt gestreefd naar een bescheiden groei van het eigen vermogen. Geschat wordt dat een eigen vermogen (=weerstandsreserve) van 20 à 25% van de omzet voldoende is om tegenvallers (inkomsten uit onderaanneming, subsidie) op te kunnen vangen.

Statutair is geregeld, dat bij opheffing van de Stichting CampusVitaal een eventueel batig saldo zal worden overgemaakt naar een andere ANBI-organisatie met een vergelijkbare doelstelling.

Inmiddels is een vriendenstichting opgericht, die tot doel heeft de Stichting CampusVitaal financieel te ondersteunen bij het onderhoud en de aanschaf van het grotere en duurdere gereedschap.

Beheer

De Stichting CampusVitaal voert een adequate en transparante boekhouding. De boekhouding en de jaarrekening worden door een vrijwilliger verzorgd.

Kosten en inkomsten worden inzichtelijk geadministreerd. Het bestuur van de stichting is daarvoor verantwoordelijk. Interne controle is geborgd en jaarlijks vindt verantwoording plaats aan de gemeente Best.

Beleidsplan en jaarrekening zijn voor iedereen op aanvraag beschikbaar (zie website)

Enkele kerngegevens

 • De Stichting CampusVitaal is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 70543275. Het RSIN-nummer is 858367750
 • Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
 • Jac Westerlaken, voorzitter
 • Hans Hendriks, secretaris
 • Hubertine van den Biggelaar, penningmeester

Het bestuur vergadert 4 maal per jaar en aansluitend worden met alle vrijwilligers zaken m.b.t. de uitvoering besproken.

 • De stichting is ingeschreven in het UBO-register.
 • Adresgegevens:
 • postadres: Busselhei 30, 5685 GA  Best
 • mailadres: informatie@campusvitaal.nl
 • Telefoon:
 • 06-20010364
 • Website:
 • www.campusvitaal.nl

[1] Prijspeil genoemde kosten en inkomsten is 2022